تبلیغات
BEN 10 - اسكـوبـی دوو
 
BEN 10
                                                        
دربـاره وبــلاگ

سـلام بـه تمـامی دوستـداران Ben10 و انیمیشن هـای جذاب دیگر. بـه وبـلاگ مـن خـوش آمـدیـد .

مـدیـر وبـلاگ - امیر محمد جلالـی نیا
نـویسنـده مطـالــب
نظــرات دوستــان
از کدام انیمیشن بیشتر خوشتان می آید؟

آمــار وبــلاگ
  • بـازدیــد امــروز =
  • بـازدیــد دیــروز =
  • بـازدیــد مـــاه =
  • بـازدیــد کــل =

اسكـوبـی دوو

داستـان دربـاره پنـج نفـر بـه نـام هـای (فـردی) ، (دافنـه) ، (ولمـا) ، (شگـی)  و (اسكـوبـی) اسـت کـه هـمیشـه در پـی مشکـلاتـی مـاننـد: حملـه ی هیـولاهـا یـا روح هـا هستنـد.

شگـی و اسكـوبـی هـمیشـه بـه دنبـال غـذا انـد و از هیـولاهـا و روح هـا مـی تـرسنـد و بـرخلاف ایـن مـوضوع همیشـه طعمـه ای بـرای گیـر انـداختن هیـولاهـا مـی شونـد.

فـردی هـم هـمیشـه بـرای گیـر انـداختـن هیـولاهـا نقشـه هـایـی مـی كشـد كـه بعضـی از آن هـا عملـی و بعضـی هـا هـم عملـی نمـی شـود.

ولمـا و دافنـه از همـه ی آن هـا زرنـگ تـرنـد. ولمـا هـمیشـه بـا استفـاده از نقشـه هـایـش هیـولا را تشخیـص مـی دهـد و دافنـه هـم در مـواقـع گـرفتـاری بـا استفـاده از لـوازم آرایشـش آن هـا را نجـات مـی دهـد.


در یکـی از قسمـت هـا اسکـوبـی در یـک فستیـوال خـون آشـام شـرکـت مـی کنـد امـا انگـار یـک خـون آشـام واقعـی وجـود دارد کـه مـی خـواهـد جشـن را خـراب کنـد . مشکـل اصلـی اینجـاسـت کـه خـون آشـام دافنـه را بـه عنـوان عـروس خـود انتخـاب کـرده اسـت و ...