تبلیغات
BEN 10 - آلـویـن و سنجـاب هـا
 
BEN 10
                                                        
دربـاره وبــلاگ

سـلام بـه تمـامی دوستـداران Ben10 و انیمیشن هـای جذاب دیگر. بـه وبـلاگ مـن خـوش آمـدیـد .

مـدیـر وبـلاگ - امیر محمد جلالـی نیا
نـویسنـده مطـالــب
نظــرات دوستــان
از کدام انیمیشن بیشتر خوشتان می آید؟

آمــار وبــلاگ
  • بـازدیــد امــروز =
  • بـازدیــد دیــروز =
  • بـازدیــد مـــاه =
  • بـازدیــد کــل =

آلـویـن و سنجـاب هـا


داستـان دربـارهٔ سـه سنجـاب بـه نـام ‌هـای تئـودور٬آلـویـن و سـایمـون اسـت کـه استعـداد فـراوانـی در مـوسیـقی دارنـد و بـه طـور اشتبـاهـی بـه جـامعـه انسـان‌هـا وارد شـده انـد. تـرانـه سـرای نـامـوفـقی بـه نـام دیـویـد سویـل طـی حـوادثـی عـجیـب و پـس از آشنـایـی بـا سـه سنجـاب آواز خـوان بـه مـوفـقیـت هـای زیـادی مـی رسـد و مـاجـراهـای تـازه و جـالبـی بـرایـش پیـش مـی آیـد.مـاجـرای دوم ایـن داستـان در یـک کشتـی اسـت کـه سنجـاب هـا در حـال بـازی کـردن و مشغـول گشـت و گـذار در آن هستنـد کـه نـاگهـان بـه دریـا مـی افتنـد و بـه یـک جـزیـره گـرمسیـر مـی رسنـد. آن هـا در آن جـزیره مشغـول خـوش گـذرانـی و پیـدا کـردن راه حلـی بـرای رفتـن از آن جـزیـره هستنـد. در آخـر هـم بـا کمـک یکـدیگـر یـک کشتـی سـاختنـد و از آن جـزیـره رفتنـد.