تبلیغات
BEN 10 - کارتــون _ BEN 10
 
BEN 10
                                                        
دربـاره وبــلاگ

سـلام بـه تمـامی دوستـداران Ben10 و انیمیشن هـای جذاب دیگر. بـه وبـلاگ مـن خـوش آمـدیـد .

مـدیـر وبـلاگ - امیر محمد جلالـی نیا
نـویسنـده مطـالــب
نظــرات دوستــان
از کدام انیمیشن بیشتر خوشتان می آید؟

آمــار وبــلاگ
  • بـازدیــد امــروز =
  • بـازدیــد دیــروز =
  • بـازدیــد مـــاه =
  • بـازدیــد کــل =

توضیـح  قسمـت هـای مختلـف       BEN  10   

 

قسمـت  ۱   :    یک  سفینــه فضـایی  در  خـارج  از  زمیـن  در حـال حرکـت  بود  کـه  ویلگـیکـس  در حـال  جنـگ  بـا  آن  بـود .
بعـد  ویلگـیکـس  و  سفینــه مقـابل  از بیـن  می رونـد  و  یک شـیء  بـه طـور خـودکار  از  سفینــه  وارد  کـره زمیـن  شد . 
از قضـا  پسـری  بنـام  بـن تنیـسون  بـا  پـدربزرگـش  مـاکـس  و  دختـر عمـه اش گـوئـن   همـان مـوقـع  در  همـان محـل  بـودنـد .
بـن  بـرای قـدم زنـی  بـه  جنـگل  می رود  و  آن  شـیء  کـنار  بـن  بـه زمیـن میـافتـد  و   از  داخـل آن  یک  سـاعـت مـچی  بـه نـام  اومیـنتریکـس  بیـرون  می آیـد .
این  ساعـت  مـُچ بنـد   انـرژی زیـادی  دارد  و   میتـواند  بـه  چنـدین  مـوجـود فضـایی  و  قـدرتمنـد  تبـدیل  شـود .
این مـُچ بنـد  بـه دور  دست  بـن  می پیچـد   و   بـن  می خـواهـد  آن را  از  دست خـود  جـدا  کنـد  کـه   تبـدیل  بـه  بکـی از  همـان  مـوجـودات فضـائی  (  گلـولـه  آتـش )  میشـود  و  بعـد  جنـگل  را  بـه آتـش  میکـشد  .   پـدر بـزرگ مـاکـس  و  گـوئـن   نگـران  می شونـد  و   می رونـد  تـا  آتـش  را  خـامـوش کـنند  .   

گـوئـن   بـن  را   پیـدا  می کـند  و   بعـد  بـا  کمـک  آن  مـوجـود فضـایی  و  راهنمـایی هـای   پـدر بـزرگ   آتـش  را  خـامـوش  می کـنند  و  بعـد از  اینکـه  از آنجـا  برمیگـردنـد   در  مـورد  اتفـاقـاتی  کـه  افتـاده  از  بـن  سـؤال  میکـنند .  پس از  اینکـه  بـن  دوبـاره  بـه شکل خـودش  بـر می گـردد   بـاتفـاق  پـدر بـزرگ  می رود  تـا  محـل  بـرخـورد  آن جسـم  را  نشـان دهـد  .   از  آنطـرف هـم   ویلگـیکـس  کـه  زخمـی  شده بـود  بـه  یک  روبـات  دستـور  میــدهــد  تـا  بـرود  و  اومنتـریکـس  را  بیـآورد  و   روبـات  در  ایـن راه  بـا  بـن   می جنگـد    و   ادامـه  مـاجـرا   . . . !! 
 

                      

 


قسمـت  2   :    ایـن قسمـت  در مـورد  دکـتر آمینـو   یک  دامپـزشک دیـوانـه  است  کـه  بـا  اختـراع خـود  سرعـت  رشـد حیـوانـات  را  بـالا  می بـرد  و   اول  یک قـوربـاغـه غـول پیکـر  بـوجـود  می آورد  و   بـه فـروشـگاهی  کـه  بـن  و  پـدر بـزرگ  و  گـوئـن  در آن  بودنـد   میـرود .  

بـن می خواهـد  جـایـزه  بستـه  گـندمک  کـه  کارت طـلایی بـازی بـود  را  بگیـرد و  بـه  یک  مـوجـود  فضـایی کـوچـولـو  تبـدیل  میشـود  و  داخـل  چنـد جعبـه گنـدمک  را  میگـردد  و   قسمـتی  از  فـروشگاه را  بـه هم  میـریـزد . 
گـوئـن  بـن را می یـابـد  و  صاحـب مغـازه  هـم  شـاکی میشـود .  بعـد بـن  یک عـالمـه بستـه  گنـدمـک  بـه عنـوان  خسـارت میخـرد  و همـراه  پـدربـزرگ  سری بـه  فـروشـگاه  حیـوانـات خـانـگی  میـزننـد  و   بـن  یکـدفعـه  صـدایی وحشتـناک  می شنـود و   سریـع  پنهـان میشـود .  کـمی بعـد  دکـتر آمینـو  بـا یک  قـوربـاغـه غـول پیکـر   وارد  مغـازه  می شـود  و  یکسری چیـز هـایی  را سـرقـت می کـند  و   چـون  بـن  در  بستـه گـندمـک  رفتـه بود  ،  نمی تـوانست  تبـدیل شـود  و   بعـد  دکـتر آمینـو   بـه بخـش  حیـوانـات خـانـگی  می رود   و   یک مـوش  و  طـوطی  غـول پیکـر  را  بـوجـود می آورد . 
بـن  مـوش غـول پیکـر  را  بـه  دام  میانـدازد  و   صاحـب مغـازه  خـوشحـال  میشـود  و   دکتـر آمینـو   بـا  طـوطی  و   قـوربـاغـه غـول پیکـرش   فـرار می کنـد  و  صاحـب مغـازه  از  بـن  تشکـر  می کـند  و  میگـویـد  کـه  هـر خواستـه کـه  داری  بـه مـن  بگـو   تـا  کار تـو  را  جبـران  کـنم  . 
ولـی  پـدر بـزرگ  جلـوی  بـن را  می گـیرد  و  بـا هم  بـه دنبـال  آن طـوطی  می رونـد  امـا  آن را  گـم  میکـنند .   بـن  حـدس می زنـد  کـه  آنهـا  بـه  مـوزه رفتـه  بـاشنـد  ،  آنهـا  هـم  بــه همـانجـا  میـرونـد  و  بـا  یک مـامـوت  و  داینـاسـور   رو بـه رو  میشـونـد  و   ادامـه  مـاجـرا  . . . !! 
 
 
 


قسمـت    :    ایـن  قسمـت  در مـورد  هیـولای دریـاچـه  است  .   بـن  بـا  شـوخی هـای خـود  سعـی  دارد  کـه   گـوئـن  را  بتـرسانـد  ولـی  یک هیـولای غـول پیکـر  واقـعی  بـه  بـن  حملـه  می کـند  .   فـردا صبـح   پـدر بـزرگ  و   بـن  بـرای مـاهیگـیری  بـه دریـا  میـروند  و  گـوئـن  در ساحـل  می مـاند .   پـدر بـزرگ  و  بـن   می فهـمند  کـه  کاپیـتان  قـایـق مـاهیگـیری  یعـنی  کاپیتـان شـاو   در  مـورد  هیـولای دریـاچـه  اطـلاعـاتی  دارد . 
چنـد  زیسـت شنـاس  بـه  بهـانـه  تحقـیقـات علـمی  دریـا  را  مسـدود  می کـنند   ولی  در  واقع  آنها  می خواستـند  بچـه هـای کـراکـن  (   هیـولای دریـاچـه  )  را  بگـیرند  و  بفـروشـند .  
کـراکـن  بـه  مـردم  کـنار ساحـل  حملـه  میکـند .   او  بـه دنبـال  بچـه هـایش میگـردد .   بـن  مـردم  را  نجـات میـدهد  و  کـراکـن  می فهمـد  کـه  بچـه هـایش  درون  قـایـق  زیسـت شنـاس هـا  هستـند .   
اولیـن بـار   بـن  جلـو ی  کـراکـن  را  می گـیرد   ولـی  دفعـه بـعد   کـراکـن   بچـه هـایش را   پس  میگـیرد  .   کاپیتـان شـاو   بـرای  شـکار کـراکـن  بـه  دریـا میـرود  و   ادامـه  مـاجـرا  . . . !! 
 


 


 
قسمـت  4   :    ایـن داستان   در  مـورد   یکـسری  مـوجـودات فضـایی  است  کـه   مـردمـان پیـر   یک دهکـده  را  مـیگـیرند  و  
. . . . !!