تبلیغات
BEN 10 - BEN 10
 
BEN 10
                                                        
دربـاره وبــلاگ

سـلام بـه تمـامی دوستـداران Ben10 و انیمیشن هـای جذاب دیگر. بـه وبـلاگ مـن خـوش آمـدیـد .

مـدیـر وبـلاگ - امیر محمد جلالـی نیا
نـویسنـده مطـالــب
نظــرات دوستــان
از کدام انیمیشن بیشتر خوشتان می آید؟

آمــار وبــلاگ
  • بـازدیــد امــروز =
  • بـازدیــد دیــروز =
  • بـازدیــد مـــاه =
  • بـازدیــد کــل =

 توضیـح  كامـل   دربـاره   انیمیـشن   BEN  10 

خلاصـه  داستـان  :   داستـان فیلـم  از  این قـرار  است  کـه  بــن  پسر ده سالـه  و  بازیگـوش   بـه  فصـل تعطیـلات  رسیـده است .  او  تمـام سال  را  برای  این تعطیـلات  برنـامـه  چیـده بود  کـه  بـا  پـدر بزرگـش  خـوش  بگـذراند .

امـا  بعـد از  این کـه  سوار ماشیـن  پـدر بزرگش  می شود ،  دختـر عمـوی خود را  کـه  همـسِن  اوست   می بینـد  كـه  بـا  پدر بـزرگ  برای  تعطیـلات  آمـده است .  

 بــن  کــه  تمـام  نقشـه هـایـش  را  بـرای  گـذرانـدن  تعـطیـلات  نقش  بـر آب  می دیـد   شروع  بـه  جر و بحـث  می کنـد .   خلاصـه   بــن   و   بقیـه  وارد  جنـگل می شونـد .   امـا   بــن   از  بقیـه  جـدا  شده  و  بـه  سمـت  داخـل جنگـل  می رود  .  

نـاگهـان  شهـاب سنگـی  بـزرگ  بـه  سوی  او  می آیـد  و   بـه  زمیـن  بر خـورد  می کنـد .    بــن   بـا  تعجـب  بـه  سمـت  آن  شهـاب  می رود  و  می بیـند  کـه  آن  شهـاب  کـه  بیشتـر  بـه  یک  تـوپ فلـزی  شبیـه  بـوده  ،   بـاز شده  و   یک  ساعـت مچـی  درون  آن  است .

او  بـا  تـرس  و  تعـجب  دستـش  را  بـه  سمـت  ساعـت  دراز  می کنـد  کــه  .....  ؟؟


     عکس گیگ | آپلود عکس رایگان


 

چنـد  مـوجـود  فضـایـی  کـه   بـن   بـه  آنهـا   تبـدیل  می شود  :

 

1 -   Heat Blast  جریان  آتش  :   یک  پـایرونـات  است   کـه  از  سیـاره  پایـروس  آمـده  و   اولیـن  موجـود  فضـایی  کـه  بــن  بـه  آن تبـدیل می شود .  

هیـت بـلاست  یک  موجـود  ماگمـایـی است  کـه  می توانـد آتـش را  هـر گـونـه  کـه  میخـواهـد  کنتـرل کنـد  و   بـه  شکـل های مختلـف  از خـود  ساطـع کنـد  یـا   آن  را  جـذب  کـند .   در  زمـانـی  کـه  بــن  بیمـار  است  این نیـرو  برعکس  کار  میکـند  و   بـه شکل  یـخ  ظهـور  میکـند .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 2 -   Wild Mutt   حیوان  وحشی  :   از سیـاره  والپـین   می بـاشد .   موجـودی  است   سگ مـاننـد  کـه   ظـاهـرش  مجمـوعـه ای از   شیـر ،  گـرگ  و  گـوریـل  می بـاشد  . 

بـازوهـای  قـدرتمنـدش  بـه او   این اجـازه  را  میدهـد  کـه  بـا  سرعـت زیـادی  بـدود  ،  بپـّرد  و   از  در و  دیـوار  بـالا  بـرود .   تنهـا  نقطـه ضعفـش   نداشتـن  قـوه  بینـایـی  است .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

3 -   Diamond Head   سر الماس  :  از نـژاد  پتـرو ساپیـان  از سیـاره  پتـرو پیـا است .   بــن  آن  از  نوعـی کریستـال بسیـار محکـم آلـی  تشکـیل  شده  کـه  باعـث می شود  تـا  او  تقـریبـاً  شکـست ناپـذیر  باشد  و   میتـواند  ظاهـر کریستـالـی خود  را  همـواره  کـنترل کـند  و  در  مواقـع  نیـاز  از  دستـش  کریستـال  شلیـک کـند . 

لیـزرهـا  و   دیگـر  اسلحـه هـای مشـابـه  بـه  او  اثـر  نمیکـنند .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

4 -   XLRB   سریـع الـسیر  :    یک کینسلـران   از  سیاره کـینت  است  .   شبیـه  بـه  یک  ولـووسی راپتـور  زره   پوشیـده  است .   او   پـاهـای  چـرخ مـاننـدی  دارد  و   گاهـی  کـلاه ایمنـی  بـر  سر  می گـذارد .

سرعـتی بـرابـر 300 مـایـل  بـر ساعـت  دارد  و  میتـوانـد  بـر روی آب  بـدود  یـا  حـتی  از  دیـوار هـا  بـالا  رود .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

                 
5 -  Grey Matter   موجود  خـاکستـری  :   از  سیـاره   گالـوان پــرام  است .   مـوجـودی   وزغ  ماننـد   بـا  پـوستی خـاکستـری  کـه   تنهـا  6  اینـچ  قـد دارد . 

هـوش  سرشـاری  دارد  کـه  هیـچ کـس  نمیتـوانـد  بـا  آن  رقـابت کـند .  معمــولاً  بـرای  مبـارزه  منـاسب  نیـست .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 

6 -   Four Arms   چهـار  دست  :   تتـرا منـدی  از  سـیاره  بیـابـانی  خـوروس  است .   گـونـه ای   کـه   بــن  بـرای حملـه   بیشـتر  از  آن  استفـاده  میکـند .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

7 -  Stink Fly   حشـره  بـدبـو  :   از  سیـاره  لپیـدو پــرا  میبـاشد .  یکی از گـونـه هـایی   کـه   بــن   زیـاد  از  آن  استفـاده  می کـند .  

تـوانـایی اصلـیش   پـرواز  بـه کمـک   4 بـال  قـدرتمنـد  است ،   بـه طـوری  کـه  میتـوانـد  اشیـاء سنگـین  را  بـه  راحتی  بلـند  کـند .   چهـار چشم  بـرآمـده اش   بـه  وی  قـدرت   دیـد منـاسبی  میـدهـد  کـه  حتی  میتـوانـد  پشت سـرش  را  هـم  ببیـند .  نقطـه  ضعفـش   آب  است .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

8 –  Rip Jaws   دهـان  پـاره  :   مـوجـودی از گـونـه دریـایی  سیـاره آبی پیسکـیس .   تـرکـیبی  از چنـد  مـوجـود  دریـایی :  تمـساح  ،  عـروس دریـایی  و  کـوسـه  است .   تـوانـایی اصلـیش   تنفـس  در  زیـر آب  است . 

شنـاگـر سریعـی است  و  دنـدانهـا  و  پنجـه هـای قـدرتمنـدش  میتـوانـد  هر  چیـزی  را   پـاره  کـند . 

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

9 -  Up Grade   جهـش  یـافتــه  :   یک مکـامـورف  از  سیـاره  گالـوان بی  است  .    ساختـار  نـانـو تکـنو لـوژی  او   بـه  وی  اجـازه میـدهـد  کـه  شکلـش  را  بـه صـورت  دلخـواه   تغـییـر  دهـد . 

ایـن کـار  باعـث  میشـود  کـه  ضـربـه زدن  بـه  وی  کـمی سخـت  شود .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

10 -   Ghost Freak   شبـح  عجـیب  :   از  سیـاره  تـاریـکی   آنــور فـائـتــوس  است  .    از  پـرو تـو پـلاسم  قـابـل تغـییر  و  ضخیـمی  بـه وجـود  آمـده است  کـه همـواره  میتـوانـد  بـه صـورت  دلخـواه  ،   خـود  و   دیگـران  را   نـامـریی  کـند .  او   بـرای  زنـدگی کـردن  بـه  اکـسیژن  نیـازی  نـدارد ... !

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 


 11 -   Cannon  Bolt   تـوپ  پیچشی  :  

 

                                                                                   عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 

12 -   Wild Vine   ساقه وحـشی  :  

                                         

 

13 -   Ben Wolf   بـن  گـرگ  :  

                                            

 

 

14 -   Ben mummy   بـن  مـومیـائـی  :  

                                           

 

15 -   Up chuck     مـرغک  پیشـرفتـه  : 

 

                                                                                 

                                                                                 

 

16 -   Ditto   مثل قبل  :

                                                                              

 

17 -   Eye  Guy   مرد  چشمی  :

                                                                      

 

18 -   Arctic  Guana   گـوانـای  قطـبی  :

 

                                                              

 

 

19 -   Ben vicktor   بـن  ویکـتـور   :